Generelle vilkår

 

Reklamasjoner

For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.
Dersom det mot formodning skulle oppstå feil eller mangler ved våre produkter, vil Hafa, hvis ikke annet uttrykkelig er avtalt, forholde seg til, og opptre i tråd med bestemmelser gitt i ovennevnte lover. Hafa finner dog grunn til å presisere følgende:

Absolutt frist for reklamasjon

Ved kjøp av våre produkter til bruk i næring gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år regnet fra overtagelsesdato, etter kjøpsloven. Ved kjøp av våre produkter av en fysisk person som ikke hovedsakelig handler i næring – forbrukerkjøp, gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år, for varer og deler hvor levetiden er vesentlig lengre, gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Dog bemerkes det at produktfeil som omfattes av vår fem års garanti, gjelder en absolutt frist rapporteringsfrist på fem år, regnet fra kjøpsdato.
Vi gjør oppmerksom på at de forhold som omfattes av vår garanti i næringskjøp, i forbrukerkjøp omfattes av forbrukerkjøpslovens bestemmelser, følgelig gis det ved forbrukerkjøp ikke garantier utover de forhold som dekkes av Forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Reklamasjon

Ved reklamasjon på våre produkter må kunden fremlegge kvittering eller annet godkjent bevis, hvor det tydelig fremkommer hvor og når produktet er kjøp.
Reklamasjonen skal fremsettes ovenfor den forretning som solgte produktet.
Reklamasjon ved kjøp av våre produkter til bruk i næringsvirksomhet.
Reklamasjon over mangel ved produktet må fremsettes ovenfor selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.
Reklamasjoner om mangler ved våre produkter fremsatt senere enn en måned etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, vil avslås med bakgrunn i at reklamasjonen er fremsatt for sent.
Reklamasjon ved kjøp av våre produkter til privat bruk – forbrukerkjøp
Reklamasjon over mangel ved produktet må fremsettes ovenfor selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Reklamasjoner om mangler ved våre produkter fremsatt senere enn to måneder etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, vil avslås på bakgrunn av at reklamasjonen er fremsatt for sent.

Kostnader til undersøkelser ved reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved produktet vil undersøkelser knyttet til kjøpers reklamasjon være kostnadsfri for kjøper.
For de tilfellene hvor feilen har sin årsak i feil bruk eller ytre påvirkninger ansees det normalt ikke å foreligge en kjøpsrettslig mangel.
I slike tilfeller vil kunden måtte dekke kostnader til nødvendige undersøkelser for å avgjøre hvorvidt det foreligger en mangel. Det forutsettes at kunden ved dette notat uttrykkelig er gjort oppmerksom på dette.

Produktopplysninger

Hafas produkter er beregnet til bruk i baderomsmiljø. Bruksområde og informasjon om bruk av produktet fremkommer av instruksjonsbok som er levert sammen med produktet.
Våre produkter er ikke beregnet industriell eller til kommersiell bruk.
Hafa gjør dog oppmerksom på at feil oppstått som følge av feil bruk eller ytre påvirkninger er ikke å anse som kjøpsrettslige mangler, og vil følgelig ikke bli rettet kostnadsfritt for kjøper.
Ved feil bruk menes i denne sammenheng kjøpers bruk i strid med produktets bruksområde og i strid med opplysninger gitt i instruksjonsbok.
Med ytre påvrikning menes for eksempel forhold som har sin årsak frostskader, lynnedslag, overspenning i strømnettet, slag og støtskader, urenheter i vann, herunder kalk, m.m. Denne opplistingen er ikke uttømmende. Ethvert produkt som brukes vil bli utsatt for slitasje. Normal slitasje er ikke å anse som kjøpsrettslig mangel. Hafas produkter må vedlikeholdes i henhold til instruksjonsbok /bruksanvisning for produktet. Lyspærer og annet forbruksmateriell knyttet til bruk av produktet, samt andre komponenter som har begrenset levetid vil forutsetningsvis være knyttet til kjøpers ansvar for vedlikehold av produktet. Kostnader til bytte av slike komponenter dekkes av kjøper.

Brukerveiledninger – Instruksjonsbok

Brukerveiledning / Instruksjonsbok skal følge med hvert produkt fra Hafa.
Disse kan også lastes ned fra www.hafabad.no Det forutsettes at kunden tar seg tid til å lese igjennom disse dokumentene før produktet monteres og for øvrig tas i bruk.

Montering

Montering av ethvert produkt levert av Hafa skal skje fagmessig.

Mangler

Dersom de foreligger mangler ved våre produkter, vil disse, forutsatt rettidig reklamasjon bli rettet kostnadsfritt for kunde, dog med de begrensinger som følger av kjøpslovgivningen

Retting

Som hovedregel skal det produktet som det reklameres over leveres til salgsstedet for retting av mangelen.
For de tilfeller der produktet er fastmontert eller installert, og ikke med enkelhet kan flyttes, vil retting foregå på det stedet der hvor produktet befinner seg i Norge.
Kunden må i slike tilfeller gjøre produktet lett tilgjengelig for reparasjon.

Kontaktinformasjon

Med henvisning til vilkårenes punkt 2, skal alle reklamasjoner fremsettes ovenfor salgsstedet.
For det tilfellet at kjøper på noen måte ikke skulle være tilfreds med den håndtering salgsstedet kan tilby ved reklamasjon oppfordres kunde til Hafa Kundeservicesenter på telefon 69 31 02 30, telefaks 69 30 04 90 eller ved e-post: service@hafa-norge.no.
Ved henvendelse til Hafa Kundeservicesenter må alltid opplysninger om faktura- eller ordrenummer kunne oppgis.

Ansvar

Ansvaret for varene går over på kunden ved overtagelse eller ved leveranse til avtalt sted.

Forhandleren er pliktig til å informere forbrukeren og gjeldende garantiregler.

De returnerer varen med av oss oversendte frakt och reklamasjonspapirer, varen skal vare merkt med Hafas returetikett. Kreditering/reperasjon/bytte skjer etter Hafa-Services godkjennende.

Transportskader

Anmeld skaden til Hafa Kundeservicesenter omgående.
Synlig skade ved leveranse skal alltid noteres på fraktsedelen samt signeres med dato og underskrift av transportøren.
Skjulte skader skal anmeldes til Hafa kundeservicesenter innen 5 dager etter mottagelsen.
Skader som anmeldes deretter, reguleres ikke.
Erstattning for skader reguleres alltid mellom mottagere og Hafa.
OBS! Transportskadede varer skal ikke returneres til Hafa.

Ansvar

Ansvar for varene overgår til kunden i samband med mottagelsen og kvittens av leveransen.
Under transport gjelder transportørens leveransvilkår samt Ansvars- og befordringsbestemmelser for innrikes transporter, som Incoterms 1990:015 CIP.

Retur av feilbestilt vare

Retur av feilbestilt vare skal anmeldes innen 7 dager etter mottagelsen. Retur av feilbestilt vare får bare skje etter vårt skriftlige godkjennende og skal sendes med våre oversendte reklamasjonspapirer. Ingen varer med en verdi under kr. 700,- eks. mva. aksepteres i retur.
Varene må være på Hafas lager senest 30 dager etter mottagelsen og senest 15 dager etter mottagelsen av reklamasjonspapirer. Varen skal være uanvendt og returneres i uskadet samt uåpnet originalemballasje uten prismerkning, ny teiping, skrevet på kartong etc.
Felbestilt vare krediteres utfra vår bedømmelse med minst 25% avdrag. Retur av salgsvare, utgående eller av oss ei lagerført vare godkjennes ei. Frakt betales alltid av avsenderen. Om ikke avsenderen har betalt frakt kommer returavdraget å være minst 50%. Returnerte varer skal adresseres og emballerss vel.
Oplysninger om faktura eller ordrenummer må alltid oppgis ved henvendelse.

Ikke lagerførte massasjebadekar (kundetilpasset) kan IKKE returneres.

Obs! Alle forsendelser som ankommer til Hafa AS uten våre tilsendte returpapirer, kasseres uten avisering etter 30 dager.

Befrielsegrunner (force majeure)

Under følgende omstendigheter gjelder force majeure, for så vidt de medfører hindring for avtalens fullbyrdelse, blir urimlig tyngende og ikke kunne forutses, ved avtalens inngåelse: Arbeidskonflikt (også selvom Hafa AS selv utøver eller er mål for en konflikthandling) og enhver annen omstendighet, som parterne ikke råder over, såsom brann, krig, mobilisering eller militærinnkallelser av motsvarende omfattning, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmiddel, allmenne vareknappheter, kassering av større arbeidsmaterial, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft samt feil i eller forsening av leveranser fra underleverandører, som forårsakes av force majeure.
Force majeure medfører framflyttning av tidspunkt for prestasjon og fritagelse for følger av uoppfylte forpliktigelser.